Motherly Trips

سفرهای مادرانه

آموزش صلح به کودکان را شاید بشود یکی از ضروری ترین نیازهای جامعه ی بشری امروز دانست. جامعه ای که از تبعیض ها، تعارض ها و چه بسا جنگ هایی که از سر تعصبات قومی و دینی شکل می گیرد، رنج بسیاری را متحمل می شود. به همین دلیل تربیت بچه ها به عنوان افرادی که خودشان را بخشی از یک جامعه ی جهانی بزرگ ببینند، شاید مهم ترین مسؤولیت والدین و بخصوص مادرها باشد چرا که همچنان در اغلب خانواده ها، مراقبت های عاطفی و روانی از بچه ها بیشتر به عهده ی مادران است. اما چطور می شود کودکی تربیت کرد که در عین داشتن تعلق خاطر به فرهنگ سرزمینش، خودش را شهروندی جهانی ببیند؟ سفر چه نقشی می تواند در وسعت بخشیدن به جهان بینی بچه ها داشته باشد؟ مربیان، خانواده ها و بخصوص مادرها، چه سهمی در این رشد دارند؟ اینجا و در سفرهای مادرانه می خواهیم دغدغه ها، دیدگاه ها و تجربه های مان از سفر همراه بچه ها را با هم به اشتراک بگذاریم و دنیایی را تصور و تصویر کنیم که جاده هاش پر است از صدای پای مسافران کوچک خندان.

اطلاعات بیشتر
parallax background

ارتباط با ما

4049 675 912 98+

motherlytrips@gmail.com